Regulamin Rezerwacji

Warunki rezerwacji w Dworze Dobarz

Rezerwacja w Dworze Dobarz może być dokonana telefonicznie pod nr. 857492667  lub drogą e-mailową : recepcja@dwordobarz.pl.  Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje potwierdzenie w formie dokumentu zawierającego szczegółowe warunki rezerwacji drogą e-mail.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30% kosztów pobytu w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia przez pracownika  recepcji wstępnej rezerwacji.

Wpłaty zadatku należy dokonać na rachunek: BS Mońki – 98 8085 0005 0005 4768 2000 0010 w tytule wpłaty należy wpisać "Dwór Dobarz” oraz nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej.

Rezerwacja jest zobowiązująca dla obu stron dopiero po wpłacie zadatku.

Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków aktualnej oferty.

Po upływie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, obiekt ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowane miejsca bez konieczności powiadomienia Gościa.

Pozostałej części zapłaty za pobyt w obiekcie Gość winien dokonać przelewem przed przyjazdem lub w recepcji bezpośrednio przy meldunku (w dniu przyjazdu).

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu, zwrot całości wpłaconej sumy z potrąceniem 20% opłaty manipulacyjnej.

Od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem pobytu zwrot 50% zadatku.

Poniżej 14 dni zadatek nie podlega zwrotowi.

Gościom, którym z przyczyn losowych zmuszeni są odwołać pobyt w Dworze Dobarz przysługuje prawo do wykorzystania zaliczki podczas kolejnego pobytu w Dworze, o ile nie nastąpi on później niż 6 miesięcy po anulowanym pobycie i o ile wartość zamówionego podczas kolejnej rezerwacji pobytu nie będzie niższa niż odwołanego.


Uwaga: dla uniknięcia nieporozumień ustala się, że wymienione wyżej terminy dotyczą dat wpływu do nas kwot i/lub powiadomień o rezygnacji.

Rezygnacja musi mieć formę pisemną np. faks lub e-mail.

Skrócenie zarezerwowanego pobytu jest bezkosztowe pod warunkiem poinformowania recepcji o tym fakcie do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym wyjazd. Nie dotyczy to następujących wyjątków:
- skracając pobyt, Gość traci prawo do udzielonych rabatów (o ile były udzielane).
- nie ma możliwości skracania pobytów pakietowych na Sylwestra, Święta, długie weekendy. Wyjazd przed terminem oznacza konieczność opłacenia całości zamówionego pakietu pobytowego.

Gratisy, zniżki i opłaty dodatkowe, informacje:

Dzieci do lat 3 gratis (bez łóżka i świadczeń)

Dzieci od lat 3 do lat 10 - zniżka 30% (dla najwyżej dwójki dzieci z dwoma pełnopłatnymi osobami).

Akceptujemy zwierzęta - opłata 20 zł za dobę  w Dworze

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

Przedpłata gwarantuje niezmienność ceny w dniu przyjazdu !

W przypadku rezygnacji z pobytu zwrot wpłaconej zaliczki może nastąpić w terminach:

- 30 dni przed rozpoczęciem pobytu - 100 % wpłaconej kwoty

- 14 dni przed rozpoczęciem pobytu - 50 % wpłaconej kwoty

- poniżej 14 dni - brak możliwości zwrotu zaliczki. 

.

Prawa i obowiązki:

1.       Gość Dworu Dobarz  zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.       Gość Dworu Dobarz nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

3.       Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa Dworu  w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa Dworu po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

4.       W Dworze Dobarz  obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

5.       W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

6.       Dwór Dobarz świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Dworu reakcję.

7.       Dwór Dobarz ma obowiązek zapewnić:

a)     warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)     bezpieczeństwo pobytu,

c)     profesjonalną i uprzejmą obsługę,

d)     sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.

8.       Na życzenie gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)     udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b)     budzenie o wyznaczonej porze,

c)     przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelowym sejfie.

Odpowiedzialność:

1.       Dwór Dobarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.

2.       Gość dworu Dobarz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

3.       W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dwór Dobarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Dworu , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Dworu Dobarz.

4.       Dwór Dobarz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Dworu , wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Dworu Dobarz lub innych osób przebywających w , albo też w inny sposób zakłócił spokój Dworu Dobarz.

Pozostałe informacje:

1.      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Dworu Dobarz  powinien zgłosić w Recepcji najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2.       Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3.      W cenę pokoju wliczone jest śniadanie,

4.       Parking przy Dworze Dobarz jest niestrzeżony. Dwór Dobarz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub     kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa Dworu.

5.       W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Gość zostanie obciążony równowartością dwudniowego pobytu w pokoju zajmowanym przez Gościa oraz ewentualnymi kosztami interwencji straży.

6.        Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Pensjonatu.

7.       Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Dworu i Pensjonatu  urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

8.     Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych dworu i  pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób .